Voorwaarden katten hotel Dronten

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Het hotel: De instelling die de verzorging van het onder te brengen dier verzorgt voor de eigenaar gedurende een bepaalde tijd.
  2. De hotelhouder: De vertegenwoordiger van het kattenhotel.
  3. De eigenaar: De eigenaar, ook wel te noemen klant, of diens gemachtigde van het in het hotel onder te brengen dier.
  4. Het gastdier: Het huisdier van de eigenaar/klant, waarvoor een hotelovereenkomst wordt/is afgesloten.
  5. Hotelovereenkomst: de overeenkomst/voorwaarden tussen de hotelhouder en de eigenaar, waarbij de hotelhouder zich verplicht het gastdier gedurende een bepaalde periode te huisvesten en te verzorgen tegen een door de eigenaar te betalen prijs aan de hotelhouder.


Artikel 2. Geldigheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door het hotel aangegane hotelovereenkomsten. U gaat bij het boeken van een verblijf voor uw kat in het hotel automatisch akkoord met de algemene voorwaarden die in deze overeenkomst worden vermeld.


Artikel 3. Aansprakelijkheid

De hotelhouder verplicht zich de grootst mogelijke zorg aan de gastdieren te besteden, tegelijkertijd komen partijen overeen dat de hotelhouder ten opzichte van de eigenaar niet aansprakelijk zal zijn voor schade en/of kosten ten gevolge van ziekte, verwonding, vermissing of overlijden van het dier. Het kattenhotel is niet aansprakelijk voor door de eigenaar of derden geleden directe of indirecte schade die verband houden met de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden bij de uitvoering van de hotelovereenkomsten.


Artikel 4. Persoonsgegevens

De opgenomen persoonsgegevens worden opgenomen in een persoonsregistratie in de zin van de Wet Persoonsregistraties. De eigenaar draagt de verantwoordelijkheid voor het feit, dat de hotelhouder op de hoogte is van het juiste adres en telefoonnummer van de eigenaar.


Artikel 5. Reservering

 Reserveren kan telefonisch, via de mail of per post. Door het plaatsen van een reservering verklaart de klant kennis te hebben genomen van onze richtlijnen en de algemene voorwaarden. Na ontvangst van uw reservering ontvangt u van ons een bevestiging via de mail u gaat dan automatisch akkoord met onze voorwaarden. Telefonische reserveringen gelden ook als definitief. De hotelovereenkomst is pas geldend wanneer de klant een bevestiging heeft ontvangen.


Artikel 6. Annuleren

Annuleren kan 14 dagen voor aanvang in het hotel kosteloos. Annuleert u binnen 2 weken voor het verblijf dan wordt 50% in rekening gebracht. Annuleert u binnen 1 week voor het gereserveerde verblijf dan wordt 100% in rekening gebracht.


Artikel 7. Betaling

In de vermelde prijs per nacht per gastdier zijn inbegrepen de kosten van de verzorging, voeding, huisvesting, voor zover de gewenste voeding aanwezig is in het hotel. De eigenaar dient bij brengen van het gastdier de volledige hotelkosten te voldoen. Bij eerder ophalen van het gastdier vindt geen compensatie plaats. Bij later ophalen van het gastdier dan afgesproken, dient de eigenaar de extra hotelkosten bij het ophalen te voldoen. Is de ruimte gereserveerd voor een volgend gastdier dan zal het eerstgenoemde gastdier in een nachtverblijf opgevangen worden.


Artikel 8. Voeding en medicijnen

Is de door de eigenaar gewenste of noodzakelijke voeding niet aanwezig in het hotel, dan dient de eigenaar dit zelf in voldoende mate voor de afgesproken hotelperiode mee te nemen, en het voer te voorzien van zowel naam van de eigenaar als de naam van het gastdier. Er vindt geen compensatie plaats op de hotelkosten wanneer het gastdier geen gebruik mag of wil maken van voeding aanwezig in het hotel. Indien het gastdier medicijnen gebruikt dient de eigenaar voldoende medicijnen af te geven voor de gehele hotelperiode, evenals een gebruiksaanwijzing, en deze te voorzien van de namen van zowel eigenaar als gastdier.


Artikel 9. Entingen

Het gastdier dient bij binnenkomst in het hotel ingeënt te zijn, zoals vermeld in onze richtlijnen. De jaarlijkse entingen tegen niesziekte moet elk jaar herhaald worden. De vaccinatie tegen kattenziekte is 3 jaar geldig de bordertella vaccinatie is een neus vaccinatie en moet jaarlijks herhaald worden. Bij niet geldige vaccinatie kan de kat niet opgenomen worden in het hotel. Voor alle entingen geldt niet jonger dan 3 weken uitgaande van de eerste dag van de hotelperiode. De geldigheidsduur van de verplichte vaccinaties mag tijdens het verblijf van het gastdier niet verlopen. Het vaccinatiebewijs dient de eigenaar bij aanvang van het verblijf te overhandigen aan de hotelhouder. Ondanks vaccinatie kunnen hotelgasten toch ziek worden en gaan niezen. Het hotel is daarvoor niet aansprakelijk. Het hotel is wettelijk verplicht het vaccinatiebewijs gedurende de hotelperiode in bewaring te houden.


Artikel 10. Parasieten; vlooien, wormen, teken e.d.

De eigenaar dient zijn dier ca.1 week voor de hotelperiode behandeld te hebben tegen vlooien, teken en tevens te ontwormen. Indien bij aankomst en tijdens het verblijf van het gastdier blijkt dat het gastdier parasieten heeft, kan het gastdier in de quarantaineruimte geplaatst worden, en door de hotelhouder behandeld worden met de best werkzame middelen. De kosten hiervoor zullen aan de eigenaar doorberekend worden.


Artikel 11. Ziekte

Bij ziekte of redelijk vermoeden van ziekte tijdens het verblijf van het gastdier heeft de hotelhouder het recht om op kosten van de eigenaar een dierenarts te consulteren en die maatregelen te treffen, die hij in die situatie juist voorkomen. Deze kosten dienen bij het ophalen van het gastdier te worden voldaan. Bij constatering van een ernstige besmettelijke ziekte kan de toegang alsnog geweigerd worden. De eigenaar is verplicht te melden dat zijn dier een schimmelinfectie heeft als ook heeft gehad.


Artikel 12. Ophalen van het gastdier

Het gastdier zal worden opgehaald op de overeengekomen ophaaldatum. Bij aanvang van de dag volgend op deze datum zal de hotelovereenkomst beëindigd zijn. Indien de eigenaar het dier niet bij de hotelhouder heeft opgehaald na het verstrijken van de hotelperiode vindt aanmaning plaats. Indien de eigenaar gedurende 14 dagen na de eerste aanmaning in gebreke blijft met het ophalen van het gastdier, heeft de hotelhouder het recht het gastdier naar een gecertificeerd asiel te brengen. De eigenaar blijft daarbij steeds gehouden om de uiteindelijke hotelprijs, d.w.z. inclusief de periode van verlenging, te betalen, vermeerderd met de eventuele asielkosten.

Trimsalon de Aandacht

Copyright © All Rights Reserved Trimsalon de Aandacht

Katten Hotel Dronten